Clubhouse logo

03/18/2023 4:30 PM

From

அரசியல் பெண்கள்

மலையகத் தமிழர் இன்னும் இந்திய வம்சாவழித்தமிழரா?

மலையகத்தமிழர் எவ்வாறு அடையாளப்படுத்த வேண்டுமென்ற விவாதம் மலையக கள அரசியலில் எழுந்திருக்கிறது. அவர்கள் இலங்கையின் சிறுபான்மை தேசிய இனங்களில் ஒரு பிரிவினர் என்பதை வலியுறுத்த வேண்டியதன் அவசியம் பற்றிய கலந்துரையாடல். அனைவரும் இணைக.

download clubhouse

On Android too! 🙌