Clubhouse logo

07/29/2021 2:00 PM

[GIRLxGIRL] Ep.21 จดทะเบียน 👭🏻 โยกย้ายสู่ Canada & USA

ชวนทุกคนมาฟังเรื่องราวความรักและประสบการณ์จริงของคุณลี่ และคุณแก้ม ที่ได้จดทะเบียน แต่งงาน ใช้ชีวิตอยู่ที่แคนาดา 🇨🇦 และอเมริกา 🇺🇸 กันค่ะ

download clubhouse

On Android too! 🙌