Logo
Open in app...
Siyaasee Fendaa
All Members can host rooms.
‎މި ސިޔާސީ ފެންޑާ ގައި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ  ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުން ހުރިހާ ފިކުރެެއްގެ މީހުންނަށްވެސް ވާހަކަދައްކައި ބަހުޘްކޮށް މަޝްވަރާކުރެވޭނެ
3.7K Members
Already on Clubhouse?
View the full club profile
Don’t have a Clubhouse account?
Get the app to join the conversation!