Logo
Open in app...
ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಪ್ರಜಾಕೀಯ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ಗುಂಪು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಟೀಕಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅನುಕೂಲಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನೇ ಬೆಂಬಲಿಸಿ.
ಏನೂ ಲಾಭವಿಲ್ಲ, ಅನಾನುಕೂಲಗಳಾಗು…
422 Members
Already on Clubhouse?
View the full club profile
Don’t have a Clubhouse account?
Get the app to join the conversation!