Clubhouse logo

شهری‌گری و پیشرفت

778 members

About شهری‌گری و پیشرفت

کشورمان در کشاکش روزهای سخت نبردی فرهنگی است که چگونگی زیست در هزاره سوم در ایران به نیروی پیروز در آن بستگی دارد: ماندن و فرو رفتن در ارزش‌های بدوی و وحشی، یا ساختی پیشرفته از شهری‌گری نوین. در این انجمن به ارزش‌ها و نیروهای دو جبهه تمدن و بربریت در ایران می‌پردازیم. گفتگوی ما هر آدینه ۲۱:۳۰

🌳 Philosophy

🗿 History

🌍 Politics

شهری‌گری و پیشرفت replays