Clubhouse logo

Yasaman Sajadi

@yasaman_sajadi

50

friends

چیزی نیستم که در یک یا چند کلمه این‌جا بنویسم. فعلا فقط این رو می‌دونم که برای آموختن زنده‌ام و می‌آموزم تا زندگی کنم.