Clubhouse logo

Soraja Nadimi

@sorajanadimi

77

friends

کارشناس محیط زیست در زمینه های مختلف واکنش های انسانی در زندگی روزانه و تاثیر آن روی محیط زیست، از جمله تاثیر ترافیک روی اب های زیر زمینی و هوا، تاثیر مصالح ساختمانی روی محیط زیست ، ساختمان سازی در چارچوب رعایت محیط زیست.و… کنشگر سیاسی و حقوق زنان رشد اقتصادی - سیاسی یک جامعه در گرو دمو کراسی و برابری وجود زنان و مردان در قدرت سیاسی است.

chats