Clubhouse logo

Sasha Baron

@sashabaronnew

783

friends

🇨🇱 🇺🇸 این متن در سال ۱۳۰۱ نوشته شده... ”از مردمی که هنوز مشاورشان رمال است و طبیب‌شان جن‌گیر، احیاء اقتصادی‌شان را از فکرهای عامیانه توقع دارند و استقلال‌شان را با حرف می‌خواهند نشان بدهند‌... از چنین فلک‌زده مردمی چه انتظار میشود داشت؟ هیچ. ایرانی به میل خود آدم نخواهد شد. سعادت را بر ایران باید تحمیل کرد!“ منبع: علی‌اکبر داور، ”یادداشت یومیه،“ 🇺🇸 🇨🇱