Clubhouse logo

Neda Janeton

@nedajaneton

494

friends

#شرم و ننگ و نفرین و مجازات ابدی بر آنان که سرزمین ایران را به آتش ظلم و کشتار و خشکسالی و دروغ و توحش و تهدید و تفرقه و فریب و زندان و اعدام و خفقان و جنگ ، خاکستر میخواهند . باز هم که شده سرخر ما در همه آفاق / آخوند قرمساق پشمش همه بر پوزه و با گردن قبراق / آخوند قرمساق به به به شما امت خوش خواب و خوش اخلاق / بی حیله و اغراق بنشسته سر گرده تان با شکم چاق / آخوند قرمساق سی سال شما را همه تا ناف خدا را / گفتا نگو والله باز از پی او رفته به ییلاق و به قشلاق / آخوند قرمساق از چاله به چاه از همه سو شاد دویدید / باز هم که ندیدید تا کی بدهد حیله شما را بکند داغ / آخوند قرمساق خنجر زده از پشت خودت را به چه آخر / خواهر تو برادر از لوش و لجن پر شده او یکسره چون زاغ / آخوند قرمساق دنیا همه را کرد جهنم به بهشتش / چون چهره زشتش تف باد بر آن ریش و عبایش بکنش عاق / آخوند قرمساق گفتم که چرا رقص کنی مشتی ماشاالله / با دختر ملا گفتا که دهد خانه مجانی به انفاق / آخوند قرمساق گفتم که نه میش او به خدا گرگ ترین است / ننگش به جبین است یاران مرا کنج اوین بسته به شلاق / آخوند قرمساق گفتا به عیان و به نهان بهتر از او نیست / او تخم خمینیست از بدو تولد همه پایین تنه قبراق / آخوند قرمساق فردا بدهد چار زن هر مرد مسلمان / خود صیغه کند هان حتی بکند جان شما باز که ارفاق / آخوند قرمساق او دکتر و موکتر همه در امر دخول است / بر وزن اصول است عمه ش نشان داده بمن مدرک قاچاق / آخوند قرمساق خواهد که دموکراسی بیارد همه با ساز / با بطری سر باز ماتحت شما را بکند ناز به تخماق / آخوند قرمساق صادر بکند دخترکان را به دبی باز / با نغمه و آواز پایین تنه ها را بکند یکسره براق / آخوند قرمساق ایرانی و ایران بشود باز که تحقیر / با حقه و تزویر بر دار کند روز و به شب پیکر عشاق / آخوند قرمساق اخطار بمزدوران حکومت جهل .ماله کشان حکومت هم توجه کنند. فقط شکنجه گران نیستند که مشمول نظارت قضائی جهانی می‌شوند. پیام من بشما: هیچ راه فرارندارید. تنها امید نجات شما رها کردن و ملحق شدن بملت است. دوران مامور و معذور گذشت در روزهایی که دیگر از عزا گذشته است، جنایت قاتلین را نه می بخشیم و نه فراموش می‌کنیم #مهسا_امينی #نیکا_شاکرمی #زن_زندگی_آزادی #کیان_پیرفلک ، ساعت دادخواهی خیلی نزدیک است. #نه می بخشیم ،نه فراموش میکنیم #دادخواهی. برای جانباختگان آبان درود بر هر هنر/کنش/فرد/قوم/ملت/ملیت/گروه/گرایش/زبان/جنسی که در هر جغرافیا، انقلاب #زن_زندگی_آزادی را شنیده، شعورمندانه فهمیده، و با شهامت و شرافت، به آن پیوسته باشد✌️🍀💌 با مهر