Clubhouse logo

Moeeni H.

@moeenih

455

friends

در یک خیابان شلوغ قدم می زنیم. آدم ها به ما تنه می زنند. با هر تنه کمی از مسیر منحرف می شویم. در انتها می فهمیم که داریم کاملا در مسیر عکس حرکت می کنیم!