Clubhouse logo

matt

@mattiran

979

friends

نجات ایران باید الویت ما باشد ... بیاییم به ایران بیاندیشیم سعادت کهندیارمان با اراده ملت ایران برای اولین بار به حقیقت خواهد پیوست من زنده بر ان که ایران بماند چو ایران نباشد نه شاه باشد نه رییس جمهور رای من از حالا در صندوق است (( زنده باد همدلی و همکاری ))