Clubhouse logo

mahmir مهمیر Mirzaie

@mahmirzaii

2.6K

friends

با اندیشه و پویش، تلاش برای رسیدن به "خرد" پیگیر در مبارزه برای رهایی از چنبره ی سرکوبگر و زورمدار، برای آزادی و بهروزی و فررهی توده های همه ی سرزمین های همبسته در پهنای جغرافیایی و سیاسی ایران، برای داد و دادگری و دانایی، برابری همه گونه برای همگان، بویژه بانوان و کودکان، با کاربرد ابزارها و روش های گوناگون همچون؛ روشنگری، آگاهی پراکنی، راستی و آشتی جویی، با بهره گیری از آموزه ها و آزموده ها، دانش و هنرهای گوناگون و رسانه های پاک. مهمیر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ https://www.youtube.com/live/edXpTVxHK34?feature=share برنامه ی "زندگی ساز و زندگی کش" از، و با مهمیر ـــــــــــــــــــــــــــ درود و سپاس مهرانه با بوسه های دلانه شما را باد.😘🥰😍 بوی خوش شکوفه های بهاری بر تو مهربانم افشان باد. سینه ی پر از مهرت پر از هوای خوش و از هر غم و اندوه رهانیده باد. برای تو و همه ی هم میهنان داغدار، ستمکش و آزادی و برابری خواهم آرزوی شادی، خشنودی و بهروزی دارم.😊💖 درودی چو بوی خوش راستی، مهربانی، بر آن دیدگانی که روشن کند زندگانی درودی دلانه، با ترانه های نوروزانه و هم میهنانه. باشد که هر چه زود تلخی و پلیدی اهریمنی از سراسر میهن بدر و اهرمن سرنگون شود. 😍 Happy women,s every day!💖💃 Happy 4shanbe suzi, every day🔥🤡🔥 happy NORUZ every day 💃🍀🎂🍝🍷🧄🍎zan zendegi azadi woman life liberty! زن زندگی آزادی هر روز، روز زن است. همیشه روز زن است، هر روز چارشنبه سوزی، آتش افروزی، پلیدی و اهریمن سوزی، روشنی افروزی، هر روز، رقص و آواز و شادی نوروزی، تا سرنگونی اهرمن. روزگار هماره نو و بر همگان جاودانه فرخنده باد. 🥰💖🦋 کلابهاوس گوید که گنجایش فالو و فالوبک ندارم 😞 افسوس. با مهر گرانه، گر دوست بدارید، با تلنگر بر mirza_mah در اینستاگرام، توییتر، فیسبوک و ... پیوند کنید و شادم کنید، و نقش های "زن زندگی آزادی" را و ... ببینید، وام بگیرید، بکار برید و برای آزادی میهن همدلی کنید! 😊 www.mahmir.de با مهر، مهمیر 😍😘🥰🙏🌹🌴🍁🍀🌾🌵🌿