Clubhouse logo

Theo Chan

@maha_karma

486

friends

I would like to make new friends. 紅酥手,黃縢酒,滿城春色宮牆柳。東風惡,歡情薄, 一懷愁緒,幾年離索。錯,錯,錯! 春如舊,人空瘦。淚 痕紅浥鮫綃透。桃花落,閒池閣。山盟雖在,錦書難託。莫, 莫,莫! 世情薄,人情惡,雨送黃昏花易落。曉風乾,淚痕殘, 欲箋心事,獨語斜闌。難、難、難! 人成各,今非昨,病 魂常似秋千索。角聲寒,夜闌珊,怕人尋問,咽淚裝歡。瞞, 瞞,瞞!