Clubhouse logo

Libra Green

@librasion

545

friends

لیبرا ( Libra )هفتمین سمبل از برج‌ های دوازده گانه اسمانی است. از حوادث جالب اینکه، یک روز از اوایل مهر که اعتدال پاییز است، طول روز و شب برابر می شود و این یکی از دلایلی است که ترازو (Scale ) را برای لیبرا انتخاب کرده‌اند لیبرا سمبل کسانی است که بین سپتامبر ۲۱ و اکتبر ۲۳ متولد شده اند. کسانی که سمبل لیبرا دارند پیام آور صلح و مساوات و عدالت می باشند. دارندگان علامت لیبرا ، خواهان دوستی و ارتباط هستند و گوشه گیر نیستند. صاحبان سمبل لیبرا مثل ترازو دوست دارند چیزها را وزن کنند و اندازه بگیرند تا مساوات و عدالت بر قرار شود. لیبرا تنها علامتی است که بر عکس سمبل های دیگر از حیوانات نیست. لیبرا هم علامت (Sign ) من است و هم با رشته تحصیلی من که حقوق است هماهنگی دارد. در مرگ سقراط رمزی عجیب نهفته است که نیاز به واکاوی دارد. نحوه مرگ سقراط با زهر شوکران امری است که به مفهوم آن کمتر پرداخته شده است. سقراط در آتن متولد شد و به خاطر مبارزه با خرافات و ترویج آگاهی به محکمه برده شد. جرمش عدم باور به خدایان یونان و منحرف کردن جوانان بود. قضات او را به مرگ محکوم کردند. سقراط به خاطر احترام به قانون از زندان فرار نکرد و رای اکثریت جامعه را محترم شمرد هرچند نااگاه بودند. در سیستم قضایی یونان کشتن محکوم به دست جلاد امری ناپسند و ترویج خشونت محسوب می شد. برای همین است که وقتی سقراط به مرگ محکوم می شود از او خواستند که خودش با خوردن زهر شوکران به زندگی خود پایان دهد تا دیگری او را نکشد. می توانستند او را با طناب به دار بیاویزند و یا با شمشیر سرش را جدا کنند. ولی کشتن محکوم حتی به دست جلاد ترویج خشونت بوده است. در گفت و گوی سقراط با زندانبان آمده است که: “ خادم زندان وارد شد و گفت : سقراط از تو چشم ندارم که بر من خشم گیری و دشنام دهی. چونکه فرمان کارگزاران را می اورم و می گویم : وقت آن است که زهر را بنوشی. یقین دارم که از من نخواهی رنجید. خادم زندان اشکش سرازیر شد و روی برگرداند و خارج شد. سقراط به کریتون گفت: بگو شوکران را اگر آماده است بیاورند. کریتون گفت: هنوز به غروب آفتاب مانده است. دیگران زهر را دیرتر خورده اند. خادم گفت : پس از آنکه زهر را نوشیدی کمی راه برو تا پایت سنگین شود ، آنگاه دراز بکش تا زهر اثر کند. پس جام را به سقراط داد و سقراط جام را گرفت و جام را به لب برد و زهر را نوشید. کریتون چون نتوانست از گریه خوداری کند بیرون رفت. پیام مرگ سقراط جلوگیری از خشونت است. اعدام کردن ، کشتن دیگران است. یک نوع خشونت و آدم کشی است فلسفه مرگ سقراط این است که او با کشتن خود از این دنیا رفت و کشتن به دست جلاد را حتی نوعی خشونت می دانست. و پیام دستگاه قضایی یونان این بود که دیکران را نکشیم حتی اگر به حکم قانون باشد. سقراط می گوید : آن کس که می داند که نمی داند داناترین است. Motto مبارزه برای آزادی و عدالت مبارزه با خرافه های دینی

chats