Clubhouse logo

Hisae Ishigamori

@ishigamori_sae

22

friends

加速学修メソッドの国際マスターインストラクターとして、加速学修の講師育成、講座開催を日本、中国で展開。探究学修の講座構築支援、人材育成コンサルなどで活動中。