Clubhouse logo

Hadi Daneshyar

@hadi_da

190

friends

دیگر برای دیدن او نیست، بی گمان کاین راه صعب را همه شب بر خود، هموار می کنم. او مرده است او مرده است در من و دیگر وجود او از یاد رفته است. در من تمام آنهمه شبها و روزها، بر باد رفته است. اینک من با عصای پیری خود در دست بر جان خود تمامی این راه سخت را، هموار می کنم. اما برای دیدن او؟!!  ـ هرگز!! من از مزار عهد جوانی خویشتن، دیدار می کنم