Clubhouse logo

Bahman Bamdad

@bahman.b

290

friends

هیچ باوری, بهیچوجه هیچ اندیشه و باوری محترم نیست. آنچه که خدشه‌ناپذیر است, انسان و کرامت انسانیست! آرزویم دموکراسی و داد و محیط زیستی پاک برای همه و نخست برای مردم سرزمینمان است که شایسته بسیار بیش از این هستند. هرچند که گفتگو, هوشمندانه ترین روش برخورد با یکدیگر است, تنها گفتگويی که بر چهارچوبی همسان استوار شده باشد, می‌تواند سودمند باشد. ورودم به هر اتاقی پیش از هر چیز از سر کنجکاوی و در جستجوی آموزه ها و اندیشه های نوست و البته مسئولیت باورها و گفتارم در اتاقهای کلاب هاوس و هر کجای دیگر, بی هیچ کم و کاست با خودم است.