Clubhouse logo

ایدین تبریزی اصل

@ashtiani.ca

45

friends

غصه ها مال فردا زمونه رنگارنگه شب و روزش یکی نیست خوشی دووم نداره غمش همیشگی نیست اگه فردا برامون پر از صلح و صفا بود چه خوب بود که تو دنیا یه فردا مال ما بود