Clubhouse logo

Ali Haggi

@alihaggi

141

friends

نویسنده و پژوهشگر زبانهای باستان. ما با بهار فاصله ای نداشتیم تنها پاهای همدیگر را زنجیر کرده بودیم و دستهایمان سرشار از عشق بود و عشق مان کتابی مقدس زمین را باور نداشتیم پس سوختیم. علی حقی۵۹