Clubhouse logo

Ali Ltd

@ali_ltd

493

friends

برانداز ، اهل شعر و سیاست.... چه کسی می خواهد منو تو ما نشویم؟ خانه اش ویران باد... برای تو و خويش چشمانی آرزو میکنم که چراغها و نشانه ها را در ظلماتمان ببیند، گوشی که صداها و شناسه ها را در بیهوشیمان بشنود، برای تو و خویش روحی، که این همه را در بر گیرد و بپذیرد و زبانی که در صداقت خود ما را از خاموشی خويش بیرون کشد و بگذارد از آن چیزها که در بندمان کشیده است سخن بگوییم.... Live to see my country freed of Mullahs. Sound could: A-R-M Insta: @gholoo007